Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2007

Παγκοσμιες πυρκαγιες.

Κατά την προηγούµενη εβδοµάδα υπεβλήθησαν τέσσερα χωριστά αιτήµατασυνδροµής από χώρες που παλεύουν µε µεγάλες δασικές πυρκαγιές. Στις 18 Ιουλίου, η Ελλάδα ζήτησε - για τρίτη φορά αυτό το καλοκαίρι - βοήθεια στο πλαίσιοτης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας για την καταπολέµηση των πυρκαγιών πουµαίνονται σε ολόκληρη την επικράτειά της. Στο αίτηµα ανταποκρίθηκε τάχιστα τοκέντρο παρακολούθησης και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΚΠΠειδοποίησε πάραυτα τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των 30 χωρών πουσυµµετέχουν στον κοινοτικό µηχανισµό κοινοτικής προστασίας. Αποτέλεσµα τηςπαρέµβασης του ΚΠΠ ήταν να διατεθούν δύο γαλλικά αεροσκάφη τύπου καναντέργια να διευκολυνθεί η Ελλάδα στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Τα ως άνωαεροσκάφη έφθασαν στην Ελλάδα την Παρασκευή 20 Ιουλίου και επέστρεψαν στηνΓαλλία τη ?ευτέρα 23 Ιουλίου. Τη ?ευτέρα 23 Ιουλίου, µόλις οι ελληνικές αρχέςανέφεραν ότι δε χρειάζονταν άλλη βοήθεια και ότι το συγκεκριµένο περιστατικόέκτακτης ανάγκης µπορούσε να θεωρηθεί λήξαν, αναγκάσθηκαν να υποβάλουν νέοαίτηµα συνδροµής λίγες ώρες αργότερα λόγω του θανάτου των δύο πιλότων και τηςεπιδείνωσης των πυρκαγιών.

2 Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 21 Ιουλίου υποβλήθηκε νέο αίτηµαπαροχής βοήθειας στο ΚΠΠ εκ µέρους της Βουλγαρίας λόγω δασικών πυρκαγιών. ΗΒουλγαρία πλήττεται από δασικές πυρκαγιές σε έκταση 1 εκατοµµυρίου εκταρίωνπερίπου. Η µεγαλύτερη εξ αυτών βρίσκεται πλησίον της πόλης Στάρα Ζαγόρα όπουέχουν καεί περισσότερα από 300 000 εκτάρια της συγκεκριµένης ορεινής περιοχής. Λόγω της µορφολογίας του εδάφους ήταν αδύνατη η χρήση των συνήθωνπυροσβεστικών µέσων και οχηµάτων. Η Βουλγαρία ζήτησε να της διατεθούντέσσερα ελικόπτερα µε δεξαµενές νερού για τρεις µέρες και δύο πυροσβεστικάαεροσκάφη για τρεις µέρες. Το ΚΠΠ διεβίβασε το εν λόγω αίτηµα σε διάφορα επί24ώρου βάσεως λειτουργούντα σηµεία επαφής των 30 χωρών που συµµετέχουνστον κοινοτικό µηχανισµό. ?ύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν περαιτέρωπληροφορίες σε ό,τι αφορά τα τεχνικά δεδοµένα αλλά τελικά δεν µπόρεσαν ναπαράσχουν βοήθεια. Αργότερα, κατά το Σάββατο, η Βουλγαρία ανέφερε ότι ηκατάσταση είχε τεθεί υπό έλεγχο χάρη στην βοήθεια που προσέφερε στη Βουλγαρίαη Ρωσική Οµοσπονδία στο πλαίσιο διµερούς συµφωνίας. Την Κυριακή 22 Ιουλίου η Ιταλία υπέβαλε νέα αίτηση βοήθειας για να κατασβέσειµεγάλες δασικές πυρκαγιές στην ανατολική Ιταλία. Η Γαλλία προσέφερε δύοαεροσκάφη τύπου καναντέρ την Κυριακή και χτες η Ισπανία δύο επιπλέον καναντέργια την κατάσβεση πυρκαγιών στην περιοχή της Σαρδηνίας. Τις πρώτες ώρες της Τρίτης 24 Ιουλίου η Πρώην Γιουγκοσλαβική ?ηµοκρατία τηςΜακεδονίας ζήτησε βοήθεια από το ΚΠΠ για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. ΤοΚΠΠ διαβίβασε πάραυτα το αίτηµα στις 30 συµµετέχουσες χώρες, οι οποίες επί τουπαρόντος εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσαν να παρέµβουν. Κατά το τρέχον έτος επικράτησαν ακραίες καιρικές συνθήκες στη Νότια Ευρώπη µεσυνέπεια να υποστούν σοβαρές καταστροφές από πυρκαγιές πολλά δάση. Ησυνεργασία στο πλαίσιο του µηχανισµού πολιτικής προστασίας υπήρξε άψογη. ΤοΚΠΠ αντέδρασε µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα για να διευκολύνει την παροχήβοήθειας εκ µέρους των κρατών µελών. ?στόσο, από τη µέχρι σήµερα πείρα τουΚΠΠ καθίσταται σαφές ότι είναι σηµαντικό να αναπτυχθεί περαιτέρω ο κοινοτικόςµηχανισµός κοινοτικής προστασίας και να ενισχυθεί το ΚΠΠ ώστε να αποκτήσει τηναπαραίτητη αυτόνοµη ικανότητα κινητοποίησης επιπλέον πυροσβεστικών πόρων. Θα χρειαστεί ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό σύστηµα αντιµετώπισης της αύξησης τωνφυσικών καταστροφών ανά την Ευρώπη. Πέρυσι ο τέως Επίτροπος και σήµεραΥπουργός της Γαλλίας για τη Γεωργία κ. Michel Barnier δηµοσίευσε έκθεση σχετικάµε τη δηµιουργία µιας δύναµης πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατην αντιµετώπιση των µεγάλων καταστροφών. Η Επιτροπή έχει δεσµευθεί ναδιερευνήσει όλες τις δυνατότητες βελτίωσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας στοντοµέα της πολιτικής προστασίας και να συνεργαστεί στενά µε τα κράτη µέλη και τοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το συγκεκριµένο θέµα. Εν τω µεταξύ, οι µετεωρολογικές συνθήκες στον Βορρά είναι πολύ διαφορετικές. ΤοΚΠΠ εξακολουθεί να παρακολουθεί την κατάσταση στο Ηνωµένο Βασίλειο, που δενέχει ζητήσει µέχρι στιγµής συνδροµή σε επίπεδο πολιτικής προστασίας µέσω τουµηχανισµού για να αντιµετωπίσει τις συνέπειες των πληµµυρών. Ορισµένα κράτηµέλη έχουν αναφέρει ότι θα ήταν σε θέση να παράσχουν βοήθεια, εάν ζητηθεί. ΗΕπιτροπή είναι έτοιµη να κινητοποιήσει αµέσως το µηχανισµό, εάν επιδεινωθεί ηκατάσταση κατά τις επόµενες ηµέρες.

3 Ο κοινοτικός µηχανισµός πολιτικής προστασίαςΟ κοινοτικός µηχανισµός1αποσκοπεί στη διευκόλυνση και την ενίσχυση τηςσυνεργασίας κατά τις παρεµβάσεις που έχουν ως σκοπό την παροχή συνδροµήςστον τοµέα της πολιτικής προστασίας. Εξασφαλίζει τον συντονισµό της παρεχόµενηςσυνδροµής επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την άµεση υποστήριξη και βοήθεια προςκάθε χώρα (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχει ανάγκη σχετικήςαρωγής. Κύριος στόχος είναι η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση και η ύψιστη δυνατήετοιµότητα σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.Ανάλογες δραστηριότητες συντονίζονται από την Επιτροπή µε την ενεργοποίηση τουΚέντρου Παρακολούθησης και Πληροφοριών (ΚΠΠ), που εδράζεται στην ΜονάδαΠολιτικής Προστασίας της Γενικής ?ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. Στον κοινοτικό µηχανισµό συµµετέχουν 30 κράτη2. Μέσω του συγκεκριµένουµηχανισµού συγκεντρώνονται όλοι οι πόροι που διατίθενται στις χώρες που έχουνπληγεί. Από τότε που δηµιουργήθηκε ο µηχανισµός χρησιµοποιείται για την αντιµετώπισηδιάφορων φυσικών καταστροφών ανά την υφήλιο, όπως π.χ του σεισµού πουσηµειώθηκε το 2003 στο Ιράν, του παλιρροϊκού κύµατος που έπληξε τηΝοτιοανατολική Ασία το 2004, των δασικών πυρκαγιών στην Πορτογαλία το 2005, των πληµµυρών στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, του τυφώνα Κατρίνα στις ΗΠΑ, τουσεισµού στο Πακιστάν και πιο πρόσφατα, του σεισµού στην Ινδονησία και τηςανθρωπιστικήςκρίσηςστοΛίβανο. ΗΕπιτροπήεπανεξέτασετηναποτελεσµατικότητα του µηχανισµού και µε τις προτάσεις που υπέβαλε επιδιώκει νατον βελτιώσει. 1Απόφαση του Συµβουλίου της 23ηςΟκτωβρίου (2001/792/ΕΚ, Ευρατόµ) (ΕΕ L 297 της15.11.2001, σ.7) 2 ΕΕ-25, Βουλγαρία, Ρουµανία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: