Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2007

Η Δεη και το προγραμμα της.

H μέριμνα για το περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αναπτυξιακής πολιτικής της επιχείρησης. Το φυσικό περιβάλλον προστατεύεται διότι λαμβάνονται συνεχώς μέτρα για τη μικρότερη δυνατή επέμβαση καθώς και για τη μικρότερη τεχνικά δυνατή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η ΔΕΗ αναπτύσσει δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο παγκόσμιας εμβέλειας θέμα της κλιματικής αλλαγής η ΔΕΗ συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το ΥΠΕΧΩΔΕ στη διαμόρφωση των Ελληνικών θέσεων έτσι ώστε να συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων και επιλογών.

Η επιχείρηση λαμβάνει μια σειρά μέρων για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 που εστιάζονται σε 5 κυρίως τομείς. Αυτοί είναι:

Η ένταξη του φυσικού αερίου ως νέου καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή

Η ανάπτυξη του υδροδυναμικού της χώρας μας.

Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας.

Και η εφαρμογή των πλέον αποδοτικών τεχνολογιών καύσης λιγνίτη.

Τα αποτελέσματα υπήρξαν θεαματικά μια και την περίοδο 1990-2000, η ηλεκτρική παραγωγή αυξήθηκε κατά 55% ενώ οι αντίστοιχες εκπομπές CO2 αυξήθηκαν κατά μόνο 25%. Ο μέσος συντελεστής εκπομπών του συστήματος από 1,30 kg/kwh το 1990 μειώθηκε σε 1,07 kg/kwh το 2002, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 18% περίπου.

Οι Βασικές Επιχειρησιακές Μονάδες της Επιχείρησης συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος με μια σειρά μέτρων, όπως είναι :

Στα Λιγνιτικά Κέντρα

Έργα αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος

Προστασία των υδάτων και της πανίδας

Αξιοποίηση της φυτικής γης και πειραματικές καλλιέργειες

Στην Παραγωγή

Χρησιμοποίηση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στις υπάρχουσες και στις νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής

Περιορισμό των εκπομπών ρύπων στο περιβάλλον.

Αναβάθμιση υπαρχουσών μονάδων και βελτίωση του βαθμού απόδοσης.

Προστασία των υδάτων και διατήρηση οικοσυστημάτων

Στα Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής

Σχεδιασμός και μελέτη γραμμών και υποσταθμών τηρώντας με μεγάλα περιθώρια τα επιτρεπόμενα όρια που ορίζονται στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Ελαχιστοποίηση της αισθητικής επιβάρυνσης με κατάλληλες επιλογές οδεύσεων και υπογειωποιήσεις σε αστικές περιοχές.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται από την Επιχείρηση για την διαχείριση επικίνδυνων ή μη αποβλήτων.

Νέα Οργανωτική Δομή στην Επιχείρηση για την προστασία του Περιβάλλοντος

Στο νέο οργανωτικό σχήμα της ΔΕΗ Α.Ε. έχουν δημιουργηθεί Διευθύνσεις Περιβάλλοντος στην Παραγωγή και στα Ορυχεία, αλλά και τομείς ή κλιμάκια περιβάλλοντος στην Παραγωγή, στα Ορυχεία, στη Μεταφορά και στη Διανομή. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την ιδιαίτερη ευαισθησία αλλά και σημασία που αποδίδει η Διοίκηση της Επιχείρησης στα θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Κύριες αρμοδιότητες των Υπηρεσιακών Μονάδων Περιβάλλοντος είναι :

Η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Επιχείρησης.

Η παρακολούθηση της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας σε θέματα περιβάλλοντος και η ενημέρωση των λοιπών ΒΟΚ.

Ειδικότερα :

Αρμόδια για τη διαμόρφωση της πολιτικής της Επιχείρησης αναφορικά με τη διαχείριση των επικίνδυνων ή μη αποβλήτων, είναι η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Αρμόδια για την πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας είναι η Διεύθυνση Οργάνωσης

Η Διεύθυνση Στρατηγικής και Προγραμματισμού έχει την ευθύνη για το συντονισμό της περιβαλλοντικής πολιτικής της Επιχείρησης, συνεργαζόμενη με όλες τις Μονάδες Περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της συμμόρφωσής της με τους κανονισμούς και τη Νομοθεσία, καθώς και την εκπροσώπηση της Επιχείρησης στις αρμόδιες για τα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος αρχές.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας έχει την ευθύνη εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: